PRÁVNE UJEDNANIE

ÚVOD

Tieto internetové stránky boli vytvorené tak, aby poskytovali obecné informácie o spoločnosti GAPA MB, s.r.o., IČ: 40767795, Mladá Boleslav, Svatovítská 217, PSČ: 293 01, produktoch a službách.

IDENTIFIKÁCIA

GAPA MB, s.r.o. je českou obchodnou společnosťou so sídlom v Mladej Boleslave, Svatovítská 217, PSČ: 293 01, podnikajúcou pod IČ: 40767795, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddelení C, vložka č. 4400.

OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ

Vyvíjame a aj naďalej budeme vyvíjať veľkú snahu o poskytovaní presných a aktuálnych informácií. Akékoľvek informácie vzťahujúce sa k spoločnosti GAPA MB, s.r.o. (o cenách produktoch, službách, ponukách, promo akciach, kampaniach, spoločnosti atď.) dostupné alebo sprístupnené na týchto webových stránkach, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) alebo iným obdobným spôsobom, sa považujú za pravdivé a záväzné iba pokiaľ tieto informácie sú alebo boli súčasťou týchto stránok alebo pokiaľ sú zverejnené/distribuované s výslovným súhlasom GAPA MB, s.r.o.

Pokiaľ akýkoľvek návštevník týchto webových stránok poskytne informácie vo forme komentárov, návrhov, nápadov, ako súčasť svojich otázok alebo podobne za využitie mechanizmov na týchto stránkach uvedených, nemá GAPA MB, s.r.o. žiadnu povinnosť vo vzťahu k takýmto informáciam a môže tieto informáce voľne reprodukovať, využívať, sprístupňovať a distribuovať ďalším osobám bez akéhokoľvek obmezenia.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Texty, obrázky, zvuky, animácie, videá a ďalšie súčasti týchto webových stránok sú majetkom GAPA MB, s.r.o., ktorá je tiež výhradným držiteľom autorských práv k týmto materiálom, ak sa nejedná o materiály užívané treťou osobou na základe licencie udelenou GAPA MB, s.r.o. alebo na základe súhlasu GAPA MB, s.r.o. Všetky logá, ochranné známky a priemyselné vzory zverejnené na týchto webových stránkach sú registrované a majetkom GAPA MB, s.r.o.

Užitie, kopírovanie, distribúcia alebo reprodukcia obsahu týchto webových stránok akýmikoľvek prostriedkami môžu byť urobené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom GAPA MB, s.r.o., ibaže sa jedná o užitie pre vlastné súkromé nekomerčné účely v súlade so zákonom a za predpokladu, že pri ňom nedochádza k porušeniu práv GAPA MB, s.r.o. a na akejkoľvek kópií obsahu webových stránok bude uvedený zdroj, teda webové stránky (www.gapa.cz).

COOKIES

Táto počitačová aplikácia nepoužíva žiadne médium k zaznamenaniu navigačných údajov uživateľa. Z technických dôvodov musí náš server zaslať Vášmu prehliadaču neznámy identifikátor vo forme textového súboru („session cookie“). Tento identifikátor, ktorý bude dočasne uložený vo Vašom počítači, je potrebný k zachovaniu spojenia k príslušnej webovej stránke. Za žiadných okolností neobsahuje osobu identifikujúcu údaje.

Spojenie na ostatné webové stránky

Tieto webové stránky ponúkajú spojenie na webové stránky tretích osôb, nad nimi GAPA MB, s.r.o. nemá žiadnu kontrolu a ktoré môžu mať rozdielnu ochranu súkromia. Preto GAPA MB, s.r.o. nerobí žiadne prehlásenie, pokiaľ ide o presnosť alebo akýkoľvek iný aspekt informácie obsiahnutý na týchto webových stránkach a ich serveroch. Odporúčame Vám, abyste preverili príslušné klauzule ohľadom ochrany údajov. GAPA MB, s.r.o. nezodpovedá za obsah webových stránok alebo akýkoľvek iný aspekt webových stránok náležiacich alebo prevádzkovaný tretími stranami.