GAPA pokyny

Pokyny

Objednacie podmienky:

 • písomnou formou, možnosť zaslať poštou, e-mailom (vyroba@gapa.cz) alebo faxom na tel.č.: 326 735 428 alebo 326 721 006
 • uviesť názov rohože a jej druh alebo skladbu
 • rozmery vrátane označenia šírky a dĺžky (šírkou rozumieme šírkui dverí, pre zrozumintelnosť odporúčame malý nákres)
 • pokiaľ požadujete rám - označiť typ rámu a napísať, či rozmer rohože je vrátane alebo mimo rámu
 • farba alebo prevedenie
 • u rohože CATWELL návrh na logo a požadované farby - nutná telefonická konzultácia, adresa a miesto doručenia
 • spôsob dopravy
 • spôsob úhrady ( viď platobné podmienky), na požiadanie je možné zaslať cenový návrh
 • zodpovednú osobu a telefón
 • IČO, DIČ
 • v prípade potreby termín

Termín dodania:

 • rohože budú vyrobené nejnesôr do 14-tich dní od prijatia objednávky, alebo platby
 • dobu možno zkrátiť v prípade nutnosti (kolaudácie...). Pokiaľ sa bude jednať o výrobný termín do 3 dní, bude k cene pripočítáný rýchlostný príplatok vo výške 8% ceny rohože
 • ku každej dodávke sa započítava balenie a expedícia, prípadne cena za dopravu

Platobné podmienky:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • na dobierku sbernou službou
 • predfaktúrou, rohože potom budú dodané do 14-tich dní od pripísania sumy na náš účet
 • Vždy bude zaslaný daňový doklad.

Záruka:

 • podľa Obchodného zákonníka 2 roky

Odporúčanie:

 • u všetkých typov rohoží doporučujeme ušetriť na šírke a pridať na dĺžku, tým sa zachytí viac nečistôt


REKLAMAČNÝ PORIADOK

vydaný - firmou GAPA MB, s.r.o., sídlem Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 40 76 77 95
Tento Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad zboží. Byl vypracován v souladu se zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1922 Sb., o ochraně spotřebitele v pl. znění.

Článek 1. - PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat v záruční době.

Za vadu nelze považovat:
změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Záruka se neposkytuje na nepřiměřené či nevhodné používání, jako např. přetěžování velkou vahou (průjezdy aut, paletových vozíků, vysokozdvižnými vozíky apod.), násilné používání, poškození zapříčiněné cizím působením nebo vlivy, škody vzniklé nedodržením návodu k použití jednotlivých druhů výrobků. Záruka se dále nevztahuje na výrobky, které byly poškozeny působením agresivních látek (oleje, soli, kyseliny, louhy apod.) nebo mechanicky poškozeny. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny ty výrobky, u nichž bylo zjištěno poškození nebo zásah jiným než oprávněným subjektem k odstranění vady, u nichž bylo odstraněno nebo poškozeno výrobní číslo, štítek apod. Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je pověřený pracovník prodávajícího povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně prodávajícího je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena:
1) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
2) v delší lhůtě za předpokladu, že se prodávající se spotřebitelem na delší lhůtě dohodne

Sjednání delší lhůty musí být písemné a vyznačí se na reklamačním protokolu. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vady, kterou nelze odstranit. K reklamaci lze přijmout zboží, které je čisté a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

V reklamačným riadeným bude hodnotený vznik vady: vadný materiál, vadná montáž, nevhodné používnie, umiestnenie výrobku v nevhodnom alebo nedoporučenom prostredí.

Článok 2. - MÍESTO PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujíci môže uplatňovať reklamácui iba v prodajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Ale ak bol tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je majiteľom siete predajní, potom má kupujúci právo uplatniť reklamáciu na jednom z následujúcich miest:
1) v ktorejkoľvek predejni patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru
2) v mieste alebo sídle podnikania predávajúceho

Upozornenie:
Kupujúcí je povinný preukázať, že jeho nárok na vykonanie reklamácie je oprávnený, tzn., že okrem vytknutia vád dokladá aj miesto a cenu tovaru, ktoré dokáže nejlepšie predajným dokladom (doklad o zaplatení tovaru apod, poprípade iným vierohodným spôsobom.

Článok 3. - LEHOTA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Predávajúcí zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcemu v záručnej dobe.

Llehota pre uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúceho. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu, pokiaľ o to požiada, záručný list s vyznačeným rozsahu a podmienok záručnej doby. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej lehote. Reklamáciu vady musí kupujúcí uplatniť bez zbytočného odkladu, ihned po zistení vady. Záručnú lehotu nie je možné zamienať s životnosťou tovaru, tj. dobu, po ktorej, pri správnom užívaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnoťiam, danému účelu a rozdieľnosťi v intenzite jeho používania vydržať. Vybaví sa reklamácia výmenou poškodeného tovaru za nové, prebieha lehota pre uplatnenie reklamácie opätovne od okamžiku peevzatia nového tovaru kupujúcim.

Článok 4. - ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Za odstraniteľné vady se považujú také vady, kedy ich odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobku a oprava môže byť vykonaná správne v stanovenej lehote. Lehota pre odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní, ktorá je i lehotou pre vyriadenie reklamácie, popr. dobu dlhšiu, pokiaľ sa na ďalšej lehote predávajúcí s kupujúcím dohodli. Ak ide o vadu, ktorú môže odstrániťt, má kupujúcí právo, aby bola bezplatne, včas a správne odstránena. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné , kupujúci môže požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časť veci, výmenu súčasti . Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy . Čas od uplatnenia reklamácie až do času, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný prevziať tovar, záručná doba sa nezapočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, keď sa pohľadávky, ako aj vykonávať opravy a trvanie.

Článek 5. - NEODSTRANITEĽNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považujú také vady, ktoré nie je možné v stanovenej lehote bez zvyšku odstrániť , a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol byť správne využívaný ako vec bez vady. Ak ide o neodstranitľnú vadu, môže kupujúci požadovať:
1) výmenu tovaru
2) zrušenie kúpnej zmluvy (kupujúci vrátí vadný tovar a obdrží späť kúpnu cenu)

Rovnaké práva má kupujúci aj vtedy, keď sa prejavý na tovare rovnaká odstraniteľná vada opakovane po predchádzajúcich dvoch opravách alebo pre vetší počet vád nemôže vec správne užívať.

Ak sa na tovare vyskytnú iné neodstrániteľné vady a kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Článok 6. - TOVAR PREDÁVANÝ ZA NIŽŠIE CENY

Výrobky, ktoré majú vady (vadné nové výrobky alebo výrobky použité),to nebráni, aby mohlo byť výrobku používaného k určenému účelu, musí byť prodávaný len za nižšie ceny. Záručná doba je 24 mesiacov. Dohodou mezi kupujúcim a predávajúcim môže byť záručná doba skrátena až na 12 mesiacov. Túto dohodu uvedie predávajúci v doklade o zakúpení tovaru. Kupujúceho je nutné upozorniť, že výrobok má vadu a o akú vadu sa jedná, ak to nie je zrejmé z povahy predaja . Výrobky musia byť predávané oddelene od výrobkou bez vady. Pre takéto chyby nové alebo použité výrobky, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Avšak, ak cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo sezónneho dopredaja a jedná sa o predaj nového perfektné tovaru, predávajúci za vady takto predaného tovaru zodpovedá v plnom rozsahu.

Článok 7. - RIEŠENIE SPOROV

V sporoch vzniklých v rámci reklamačného konania rozhoduje súd.

Tento reklamačný poriadok prijme účinnosti dňom: 1. apríla 2011

Mladá Boleslava, dňa 1. apríla 2011