GAPA pokyny

Pokyny

Objednací podmínky:

 • písemnou formou, lze zaslat poštou, e-mailem (vyroba@gapa.cz) nebo faxem na tel.č.: 326 735 428 nebo 326 721 006
 • uvést název rohože a její druh nebo skladbu
 • rozměry včetně označení šíře a délky (šří rozumíme šíři dveří, pro srozumění doporučujeme malý nákres)
 • pokud požadujete rám - označit typ rámu a napsat, zda rozměr rohože je včetně nebo mimo rámu
 • barva nebo provedení
 • u rohože CATWELL návrh na logo a požadované barvy - nutná telefonická konzultace, adresa a místo doručení
 • způsob dopravy
 • způsob úhrady ( viz platební podmínky), na požádání je možné zaslat cenový návrh
 • zodpovědnou osobu a telefon
 • IČO, DIČ
 • v případě nutnosti termín

Termín dodávek:

 • rohože budou vyrobeny nejdéle do 14-ti dnů od obdržení objednávky, nebo platby
 • dobu lze zkrátit v případě nutnosti (kolaudace...). Pokud se bude jednat o výrobní termín do 3 dnů, bude k ceně připočítán rychlostní příplatek ve výši 8% ceny rohože
 • ke každé dodávce se započítává balení a expedice, případně cena za dopravu

Platební podmínky:

 • v hotovosti při odběru zboží
 • na dobírku sběrnou službou
 • předfakturou, rohože pak budou dodány do 14-ti dnů od připsání peněz na náš účet
 • Vždy bude zaslán daňový doklad.

Záruka:

 • dle Obchodního zákoníku 2 roky

Doporučení:

 • u všech typů rohoží doporučujeme ušetřit na šířce a přidat na délku, tím se zachytí více nečistot


REKLAMAČNÍ ŘÁD

vydaný - firmou GAPA MB, s.r.o., sídlem Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 40 76 77 95
Tento Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad zboží. Byl vypracován v souladu se zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1922 Sb., o ochraně spotřebitele v pl. znění.

Článek 1. - PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat v záruční době.

Za vadu nelze považovat:
změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Záruka se neposkytuje na nepřiměřené či nevhodné používání, jako např. přetěžování velkou vahou (průjezdy aut, paletových vozíků, vysokozdvižnými vozíky apod.), násilné používání, poškození zapříčiněné cizím působením nebo vlivy, škody vzniklé nedodržením návodu k použití jednotlivých druhů výrobků. Záruka se dále nevztahuje na výrobky, které byly poškozeny působením agresivních látek (oleje, soli, kyseliny, louhy apod.) nebo mechanicky poškozeny. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny ty výrobky, u nichž bylo zjištěno poškození nebo zásah jiným než oprávněným subjektem k odstranění vady, u nichž bylo odstraněno nebo poškozeno výrobní číslo, štítek apod. Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je pověřený pracovník prodávajícího povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně prodávajícího je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena:
1) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
2) v delší lhůtě za předpokladu, že se prodávající se spotřebitelem na delší lhůtě dohodne

Sjednání delší lhůty musí být písemné a vyznačí se na reklamačním protokolu. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vady, kterou nelze odstranit. K reklamaci lze přijmout zboží, které je čisté a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

V reklamačním řízení bude posouzen vznik vady: vadný materiál, vadná montáž, nevhodné používání, umístění výrobku v nevhodném nebo nedoporučeném prostředí.

Článek 2. - MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může uplatňovat reklamaci pouze v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Jestliže ale bylo zboží zakoupeno u prodávajícího, který je majitelem sítě prodejen, pak má kupující právo uplatnit reklamaci na jednom z následujících míst:
1) ve kterékoli prodejně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží
2) v místě nebo sídle podnikání prodávajícího

Upozornění:
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo a cenu zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem (doklad o zaplacení zboží apod, popřípadě jiným věrohodným způsobem.

Článek 3. - LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen vydat kupujícímu, pokud o to požádá, záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruční doby. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční lhůtě. Reklamaci vady musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění vady. Záruční lhůtu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou, při správném užívání a ošetřování, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Článek 4. - ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, která je i lhůtou pro vyřízení reklamace, popř. dobu delší, pokud se na delší lhůtě prodávající s kupujícím dohodli. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

Článek 5. - NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit, a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako věc bez vady. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:
1) výměnu zboží
2) zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu)

Stejná práva má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada opakovaně po předchozích dvou opravách nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat.

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vady a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Článek 6. - ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Záruční doba je 24 měsíců. Dohodou mezi kupujícím a prodávajícím může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Tuto dohodu uvede prodávající v dokladu o zakoupení zboží. Kupující je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Výrobky musí být prodávány odděleně od výrobků bez vady. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Byla-li však cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo sezónního doprodeje a jedná se o prodej nového bezvadného zboží, prodávající za vady takto prodaného zboží odpovídá v plném rozsahu.

Článek 7. - ŘEŠENÍ SPORŮ

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1. dubna 2011

Mladá Boleslav, dne 1. dubna 2011